Happy mothers day !!!

Mom’s name – Anna , age 35

How many children – Me and sister: 2

Mom’s profession – Doctor

Description of mom’s character- she got orange-red and white hair, my mom was tall and she got young face:

What does she like? – she like us more than something else.

What do I remember from my childhood about mom – Her black hair, when she decide to color her hair that color.

How do I help her with the housework – first I tidy my room, than cook my breakfast, my mom always thankful.

How does she spend time with me – She love to help us play on musical instruments or play puzzle games.

What did mom do for your family – make love, she looks like a love angel.

Thank you mom for… having me and I am happy to have you, HAPPY MOMS DAY ❤🧡

Մաթեմատիկա

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունները և նրանց հավասարության պայմանը

Դասարանական առաջադրանքներ 

1․ Կոտորակների հավասարության պայմանի հիման վրա ստուգե՛ք, թե իրար հավասար են արդյոք կոտորակները․ 

1827 =  23

3311 =  155

2024 = 56

2114 = 32 

2․ Գրե՛ք յոթ կոտորակ, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է 12-ի։ 

2/4, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14, 8/16

3․ Տրված է 34 կոտորակը։ Գրե՛ք նրան հավասար այն կոտորակները, որոնց համարիչներն են՝ 8, 20, 12, 60։

¾ = 12/16

¾ = 60/80             

4․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրեք այն թիվը, որի դեպքում կստացվի հավասարություն։ 

12=48

25=820

43=1612

23=1827

5. Յուրաքանչյուր կոտորակի համարիչն ու հայտարարը բաժանե՛ք նրանց ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարին․ 

812 = 2/3

2114 = 3/2

3515 = 7/3

1824   =  3/4

3648 = 6/8 = 3/4

5117 = 3

6442 = 32 /21

975 = 3/ 25

4269 =  14/23

5228 = 13/7

6․ Կրճատե՛ք կոտորակները․

5100 = 1/20

3624 = 3/2

1957=1/3

1812 = 3/2

7․ Տրված կոտորակներից ընտրե՛ք նրանք, որոնք հնարավոր է կրճատել, և կատարե՛ք կրճատում։ 

48 = 1/2

2639  = 2/3

312 = 1/4

6075 = 4/5