Dadivank

4) Dadivank Monastery is located on the left bank of the river Tartar, at a distance of 95 kilometres north of Stepanakert. Dadivank was founded in the first century on the site of the grave of St. Dadi – a preacher of Christianity.

The complex includes the Church of Arzu Khatun (XIII century) and others. The most famous monuments of the complex are khachkars, dated of 1283.

4) Դադիվանքը գտնվում է Թարթառ գետի ձախ ափին `Ստեփանակերտից 95 կիլոմետր հյուսիս հեռավորության վրա: Դադիվանքը հիմնադրվել է առաջին դարում քրիստոնեության քարոզիչ Սուրբ Դադի գերեզմանի տեղում: Համալիրը ներառում է Արզու Խաթունի եկեղեցին (XIII դար) և այլք: Համալիրի ամենահայտնի հուշարձանները խաչքարերն են ՝ թվագրված 1283 թվով:

One thought on “Dadivank

  1. Pingback: The cultural heritage of Artsakh — Միլենա Մանուչարյան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s