simple prezent

եթե բառը ավարտվում է ss, ch  ,sh, x, o տառերով, ապա he she it – ի ժամանա ավելանում է es օրինակ՝  He kises hes mother every morning, My father is watches TV every evening  He finishes her exercises.

 

 

 

եթե բառը վերջանում է y տառով ,

he she it – ի ժամանակ y -ը դառնում է i , ավելանում է es .

Օրինակ՝  She cries  Cr See the source image i cries