Մաթեմատիկա 16.09.2021

Բնական թվեր բազմապատկան տեղափոխական և զուգորդական օրենքները

Բազմապատկման տեղափոխական օրենքը՝

Արտադրիչների տեղերը փոխելիս արտադրյալը չի փոխվում։

Օրինակ՝

87‧33=33‧87=2871

Բազմապատկման զուգորդական օրենքը՝

Երկու թվերի արտադրյալը երրորդ թվով բազմապատկելու արդյունքը կարելի է ստանալ՝ առաջին թիվը երկրորդ և երրորդ թվերի արտադրյալով բազմապատկելով։

Օրինակ՝

(27‧5)‧6=27‧(5 ‧6)=810

Դասարանական առաջադրանքներ

1 Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը։

 • 87∙9=9∙87 = 783
 • 25∙33=33∙25 = 25839192
 • 192∙16=16∙192 = 413 424
 • 24∙543=543∙24 = 13080

2․ Ստուգե՛ք հավասարությունը:

 • (8∙3)∙5=8∙(3∙5) = 120
 • (2∙18) ∙4=2∙(18∙4) = 144
 • 11∙(8∙9)=(11∙8) ∙9 = 792
 • 27∙(5∙6)=(27∙5) ∙6 = 810

3. Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • 3∙4∙5 = 60
 • 25∙4∙7 =  700
 • 20∙10∙17 = 3400
 • 38∙24∙5 = 4560

4. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

4∙25∙138 = 13800

2∙14∙25∙5 = 3500

6∙4∙5∙20 = 2400

5. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

 • 290+290+290+290+290+290+290+290+290
 • 2388+2388+2388 = 9774

6. Գործվածքի՝ 36մ երկարություն ունեցող կտորից կարել են 12 միանման թիկնոց։ Քանի՞ մետր գործվածք է անհրաժեշտ 15 այդպիսի թիկնոց կարելու համար։

45

Տնային առաջադրանքներ

1 Ստուգե՛ք հավասարությունը՝ կատարելով բազմապատկումը: (բազմապատկումը կատարի՛ր paint ծրագրում)

 • 15∙18=18∙15 =  270
 • 24∙12=12∙24 = 924
 • 21∙44=44∙21 = 924

2 Կիրառելով բազմապատկման զուգորդական օրենքը հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • 72∙6∙0 = 0
 • 15∙4∙11 =  660
 • 30‧40‧5  = 6000
 • 38‧24‧50 = 45600

3. Կիրառելով բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենքները հաշվել առավել հարմար եղանակով:

 • ●       8∙3∙5 =120
 • 11∙2∙30∙5 = 3300
 • 17∙8∙4∙5 = 2720

4. Հաշվե՛ք գումարը՝ գումարումը փոխարինելով բազմապատկումով՝

 • 27+27+27+27+27+27+27
 • 104+104+104+104+104+104+104
 • =137592

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s