One thought on “Հիգենա․ Ստուգատես

  1. Pingback: Հեռավար-առցանց ուսուցում. 4-րդ և 5-րդ օրերի ընտրանի — Իմացումի հրճվանք կրթական ծրագրի 3-րդ դասարան

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s